Karta praw pacjenta

Prawa Pacjenta stanowią integralną część praw człowieka:

 • prawo do poszanowania jako osoby ludzkiej
 • prawo do samodecydowania
 • prawo do poczucia bezpieczeństwa własnej osoby i prawo do poszanowania prywatności
 • prawo do poszanowania wyznawanych wartości moralnych i kulturowych
 • prawa do poszanowania swoich przekonań religijnych i filozoficznych.

Pacjent ma prawo do informacji o:

 • stanie swojego zdrowia
 • proponowanych procedurach leczenia, o ryzyku zawartym w proponowanej procedurze leczenia
 • przewidywanych korzyściach leczenia oraz skutkach zaniechania leczenia
 • rozpoznaniu, rokowaniu i postępie leczenia
 • personelu odpowiedzialnym za leczenie i opiekę nad nim
 • przepisach i zwyczajach określających jego pobyt w zakładzie leczniczym.

Pacjent ma prawo być nie informowanym, o ile wyraźnie przedstawi takie życzenie oraz ma prawo wskazać osobę, która będzie informowana w jego imieniu. Każda informacja o stanie zdrowia jest prawnie chroniona.

Pacjent ma prawo do:

 • intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
 • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby
 • wyrażania w sposób świadomy, dobrowolny i swobodny oświadczeń (zgody) na proponowane działania medyczne

Zgoda na działania medyczne może być udzielona przez przedstawiciela prawnego.  Gdy wymagana jest zgoda przedstawiciela prawnego, a w danej chwili nie ma możliwości uzyskania takiej zgody, to w stanach nagłych
powinna być podjęta natychmiastowa interwencja medyczna bez jego zgody.          

Pacjent  w przypadku naruszenia jego praw ma możliwość złożenia skargi do:

 • Kierownika podmiotu leczniczego
 • Rzecznika Praw Pacjenta
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w Okręgowej  Izbie Lekarskiej
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
 • Ministerstwa Zdrowia
 • Rzecznika Praw Obywatelskich

Pacjent ma prawo, w razie zawinionego naruszenia jego praw, wystąpić z pozwem cywilnym do sądu rejonowego właściwego dla siedziby podmiotu leczniczego.

Obowiązkiem Pacjenta przebywającego na terenie zakładu leczniczego jest:

 • przestrzegać Karty Praw i Obowiązków Pacjenta
 • przestrzegać obowiązujących przepisów
 • przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich
 • okazywać szacunek osobom odpowiedzialnym za leczenie i opiekę
 • nie szkodzić innym pacjentom
 • nie niszczyć wyposażenia zakładu leczniczego
 • przyczyniać się do tworzenia partnerskich relacji z otoczeniem

Szczegółowy wykaz praw pacjenta zawarty jest w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,poz.417)